Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

React

Frontend Framework đi đầu hiện nay! Trong bộ tam VueJS, AngularJS, ReactJS thì React đã bao năm và ở hiện tại luôn là framework được sử dụng rộng rãi nhất thế giới. Được tạo ra bởi Facebook và được ứng dụng trong các ứng dụng lớn như : Instagram, Facebook, Netflix, Discord, WhatApps, AirBnb v.v

29,000đ
Modern React with Redux [2020 Update]
By Stephen Grider

Master React v16.6.3 and Redux with React Router, Webpack, and Create-React-App. Includes Hooks!

22,000đ
The Complete React Developer Course (w Hooks and Redux)
By Andrew Mead

Learn how to build and launch React web applications using React, Redux, Webpack, React-Router, and more!

29,000đ
React - The Complete Guide (incl Hooks, React Router, Redux)
By Maximilian Schwarzmüller

Dive in and learn React.js from scratch! Learn Reactjs, Hooks, Redux, React Routing, Animations, Next.js and way more!

15,000đ
Advanced React and Redux
By Stephen Grider

Walkthroughs on advanced React v16.6.3 and Redux v4.0.0 - Authentication, Testing, Middlewares, HOC's, and Deployment

29,000đ
Microservices with Node JS and React
By Stephen Grider

Build, deploy, and scale an E-Commerce app using Microservices built with Node, React, Docker and Kubernetes

15,000đ
MERN Stack Front To Back Full Stack React, Redux & Node.js
By Brad Traversy

Build and deploy a social network with Node.js, Express, React, Redux & MongoDB. Fully updated April 2019

22,000đ
NextJS & React - The Complete Guide
By Maximilian Schwarzmüller

Learn NextJS from the ground up and build production-ready, fullstack ReactJS apps with the NextJS framework!


React Native

15,000đ
React Native: Advanced Concepts
By Stephen Grider

Master the advanced topics of React Native: Animations, Maps, Notifications, Navigation and More!