Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

JavaScript

Là ngôn ngữ rất rất rất phổ biến và được trân dụng trong khoảng thời gian gần đây (sau ES6 version). Với sự phát triển sức mạnh của trình duyệt cũng như là sự cải thiện về cú pháp & chức năng đã giúp Javascript nay không chỉ đơn thuần là "Script Language" chỉ dùng để hiệu ứng, trang trí cho website nữa. Javascript hiện tại đã được ứng dụng trong rất nhiều những khía cạnh khác nhau của lập trình từ Front-end đến Back-end. Cộng đồng vô cùng hùng mạnh với vô số thư viện có thể tích hợp và dùng ngay. Đối với những ai muốn học làm website thì JavaScript luôn là một ngôn ngữ phải đi theo bạn trên chặng đường đó

15,000đ
JavaScript Algorithms and Data Structures Masterclass
By Colt Steele

The Missing Computer Science and Coding Interview Bootcamp

8,000đ
DOM 2021 Build Dynamic Websites with JavaScript Part 1
By Clyde Matthew

Understand DOM (Document Object Model). Crucial for front end web development. Novice to Pro in easy steps.Course 1 of 2

29,000đ
JavaScript - The Complete Guide 2021 (Beginner + Advanced)
By Maximilian Schwarzmüller

Modern JavaScript from the beginning - all the way up to JS expert level! THE must-have JavaScript resource in 2021.

8,000đ
DOM 2021 Build Dynamic Websites with JavaScript Part 2
By Clyde Matthew

Advanced Document Object Model (DOM) Coding. Events, bubbling, hierarchy. Become a PRO in easy steps. Course 2 of 2

29,000đ
The Complete JavaScript Course 2021: From Zero to Expert!
By Jonas Schmedtmann

The modern JavaScript course for everyone! Master JavaScript with projects, challenges and theory. Many courses in one!


NodeJS

29,000đ
NodeJS - The Complete Guide (MVC, REST APIs, GraphQL, Deno)
By Maximilian Schwarzmüller

Master Node JS & Deno.js, build REST APIs with Node.js, GraphQL APIs, add Authentication, use MongoDB, SQL & much more!

8,000đ
NodeJs: Build The Complete E-Commerce Web API [2021]
By Fadi Nouh

With Express and MongoDB Cloud Version (Atlas), Build a Full E-Shop from Setup to Production

22,000đ
The Complete Node.js Developer Course (3rd Edition)
By Andrew Mead

Learn Node.js by building real-world applications with Node JS, Express, MongoDB, Jest, and more!

15,000đ
Node.js: The Complete Guide to Build RESTful APIs
By Mosh Hamedani

Learn to build fast, scalable and secure RESTful services with Node, Express and MongoDB, from setup to production

29,000đ
Node.js, Express, MongoDB & More The Complete Bootcamp
By Jonas Schmedtmann

Master Node by building a real-world RESTful API and web app (with authentication, Node.js security, payments & more)

Typescript

15,000đ
Understanding TypeScript - 2021 Edition
By Maximilian Schwarzmüller

Don't limit the Usage of TypeScript to Angular! Learn the Basics, its Features, Workflows and how to use it!

22,000đ
Typescript: The Complete Developer's Guide
By Stephen Grider

Master Typescript by learning popular design patterns and building complex projects. Includes React and Express!

VueJS

450,000đ
Vue Mastery - All Courses
By Vue Mastery

Tất cả khóa học của Vue Mastery đều gói gọn trong đây ! Nguồn tham khảo vô cùng chất lượng

15,000đ
Vue.js Essentials - 3 Course Bundle
By Anthony Gore

Learn and master VueJS by building 3 professional, real world web application using Vue!

15,000đ
Vue JS Essentials with Vuex and Vue Router
By Stephen Grider

Have limited time to learn Vue, Vuex, and Vue Router? Take this course and learn Vue in 11 hours!

29,000đ
Vue - The Complete Guide (w/ Router, Vuex, Composition API)
By Maximilian Schwarzmüller

Vue.js is an awesome JavaScript Framework for building Frontend Applications! VueJS mixes the Best of Angular + React!

1,000đ
Build Web Apps with Vue JS 2 & Firebase
By The Net Ninja (Shaun Pelling)

Learn Vue JS 2 & Firebase by creating & deploying dynamic web apps (including Authentication).

Angular

15,000đ
Angular (Full App) with Angular Material, Angularfire & NgRx
By Maximilian Schwarzmüller

Use Angular, Angular Material, Angularfire (+ Firebase with Firestore) and NgRx to build a real Angular App

22,000đ
Full Stack: Angular and Java Spring Boot
By Chad Darby

Build a Full Stack application with Angular and Java Spring Boot

22,000đ
The Complete Angular Course: Beginner to Advanced (no-sub)
By Mosh Hamedani

The most comprehensive Angular 4 (Angular 2+) course. Build a real e-commerce app with Angular, Firebase and Bootstrap 4

22,000đ
Angular - The Complete Guide (2021 Edition) - Update 09/09/21
By Maximilian Schwarzmüller

Master Angular 12 (formerly "Angular 2") and build awesome, reactive web apps with the successor of Angular.js

React

29,000đ
Modern React with Redux [2020 Update]
By Stephen Grider

Master React v16.6.3 and Redux with React Router, Webpack, and Create-React-App. Includes Hooks!

22,000đ
The Complete React Developer Course (w Hooks and Redux)
By Andrew Mead

Learn how to build and launch React web applications using React, Redux, Webpack, React-Router, and more!

29,000đ
React - The Complete Guide (incl Hooks, React Router, Redux)
By Maximilian Schwarzmüller

Dive in and learn React.js from scratch! Learn Reactjs, Hooks, Redux, React Routing, Animations, Next.js and way more!

15,000đ
Advanced React and Redux
By Stephen Grider

Walkthroughs on advanced React v16.6.3 and Redux v4.0.0 - Authentication, Testing, Middlewares, HOC's, and Deployment

29,000đ
Microservices with Node JS and React
By Stephen Grider

Build, deploy, and scale an E-Commerce app using Microservices built with Node, React, Docker and Kubernetes

15,000đ
MERN Stack Front To Back Full Stack React, Redux & Node.js
By Brad Traversy

Build and deploy a social network with Node.js, Express, React, Redux & MongoDB. Fully updated April 2019

22,000đ
NextJS & React - The Complete Guide
By Maximilian Schwarzmüller

Learn NextJS from the ground up and build production-ready, fullstack ReactJS apps with the NextJS framework!