Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Java

Là ngôn ngữ lập trình luôn nằm trong list ngôn ngữ được sử dụng rộng rải trên toàn thế giới. Java là ngôn ngữ lập trình được phổ cập trong hầu hết các giảng đường đại học. Đây là một ngôn ngữ rất tốt cho những ai tiếp cận lập trình. Các concept như : Polymorphism, Encapsulation, Abstraction, Inheritance của OOP (lập trình hướng đối tượng) sẽ là nên tảng rất tốt cho những ai theo đuổi sự nghiệp lập trình

8,000đ
Java Streams API Developer Guide
By Nelson Jamal

Functional Programming with Java 8

8,000đ
JSF 2.2 - Java Server Faces for Beginners - Build a DB App
By Chad Darby

JSF 2.2 - Build a Real JSF Web Application that connects to a Database - Most Popular JSF course

8,000đ
JSP, Servlets and JDBC for Beginners: Build a Database App
By Chad Darby

JSP: Covers JSP 2.3 and Servlets 3.1 - Most Popular JSP/Servlet course


Spring

15,000đ
Microservices with Spring Cloud
By Ken Krueger

A deep-dive into the Microservice architectural style, and how to implement it with Spring technologies.

29,000đ
Spring & Hibernate for Beginners (includes Spring Boot)
By Chad Darby

Spring 5: Learn Spring 5 Core, AOP, Spring MVC, Spring Security, Spring REST, Spring Boot 2, Thymeleaf, JPA & Hibernate

15,000đ
Spring Framework Master Class - Java Spring the Modern Way
By in28Minutes

Learn the magic of Java Spring Framework with Spring Boot, Spring JDBC, Spring AOP, Hibernate, JUnit & Mockito

15,000đ
Learn Spring Boot in 100 Steps – Beginner to Expert
By in28Minutes

Become an expert on Spring Boot developing a REST API and a Spring MVC Web application using Maven in 100 steps

15,000đ
Master Microservices with Spring Boot and Spring Cloud
By in28Minutes

Go from Restful Web Services ( REST API ) to Microservices - Java , Spring Boot , Spring Cloud , Docker and Kubernetes

8,000đ
Master Java Web Services and RESTful API with Spring Boot
By in28Minutes

Build Java Web Services & REST API - RESTful & SOAP - with Spring & Spring Boot. Learn REST API & SOAP Web Services Now!

300,000đ
Spring Security - Baeldung
By Baeldung

Robust security for web applications is and has always been a must. But the security landscape has been changing rapidly over the last few years, with REST APIs becoming mainstream, the huge adoption and evolution of OAuth2, single-page apps (SPAs), two-factor authentication (2FA) and so many other security requirements.

15,000đ
RESTful Web Services, Java, Spring Boot, Spring MVC and JPA
By Sergey Kargopolov

Implement API calls: Sign-up, sign-in, email verification, password reset, update, delete. Deploy to Amazon AWS Cloud.