Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

NodeJS

Đừng nhầm tưởng ! Đây không phải là ngôn ngữ. NodeJS là một môi trường chạy Javascript code trên server(backend) thiết kế bởi Ryan Dahl. Đôi khi người ta tưởng rằng NodeJS là một ngôn ngữ vì sự phổ biến của nó. Với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của JavaScript về cú pháp, sức mạnh & sự ra đời của Chrome V8 Engine thì NodeJS đã cộng hưởng nó lại để tạo nên một đế chế Javascript hùng mạnh như hiện nay. Có vô vàn lý do tại sao bạn nên học NodeJS đấy

29,000đ
NodeJS - The Complete Guide (MVC, REST APIs, GraphQL, Deno)
By Maximilian Schwarzmüller

Master Node JS & Deno.js, build REST APIs with Node.js, GraphQL APIs, add Authentication, use MongoDB, SQL & much more!

8,000đ
NodeJs: Build The Complete E-Commerce Web API [2021]
By Fadi Nouh

With Express and MongoDB Cloud Version (Atlas), Build a Full E-Shop from Setup to Production

22,000đ
The Complete Node.js Developer Course (3rd Edition)
By Andrew Mead

Learn Node.js by building real-world applications with Node JS, Express, MongoDB, Jest, and more!

15,000đ
Node.js: The Complete Guide to Build RESTful APIs
By Mosh Hamedani

Learn to build fast, scalable and secure RESTful services with Node, Express and MongoDB, from setup to production

29,000đ
Node.js, Express, MongoDB & More The Complete Bootcamp
By Jonas Schmedtmann

Master Node by building a real-world RESTful API and web app (with authentication, Node.js security, payments & more)


NestJS

15,000đ
Master NestJS - The JavaScript Node.js Framework
By Piotr Jura

Learn to develop and test enterprise grade Node.js applications in TypeScript. Learn modern workflows using Docker.

29,000đ
NestJS: The Complete Developer's Guide
By Stephen Grider

Build full featured backend APIs incredibly quickly with Nest, TypeORM, and Typescript. Includes testing and deployment!

22,000đ
NestJS Zero to Hero - Modern TypeScript Back-end Development
By Ariel Weinberger

Develop and deploy enterprise back-end applications following best practices using Node.js and TypeScript